Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Van Aarle Nuland

 

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en levering en op het verrichten van diensten, onder welke benaming ook. Indien eenmaal op basis van deze voorwaarden is gecontracteerd dan gelden zij ook voor toekomstige transacties.

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN.

1. Tenzij anders opgegeven zijn onze aanbiedingen en prijsopgaven vrijblijvend. Wij kunnen een vrijblijvende aanbieding of prijsopgave nog gedurende drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding herroepen. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen gelden bij benadering zonder dat de door ons te leveren/te verrichten prestatie daaraan behoeft te beantwoorden. Wij hebben steeds het recht om in het geval van tussentijdse modelwijzigingen het gewijzigde model te leveren. Steeds hebben wij het recht om, zonder voorkennis of mededeling aan de cliënt, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de door ons verkochte of aan de bij ons te reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.

 

2. Als overeengekomen prijs geldt steeds die welke geldig is op de dag van aflevering. De door ons bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven prijs is dus voorlopig. Indien de cliënt evenwel een natuurlijk persoon is die niet handelt is de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna: “consument”), dan zijn wij slechts tot prijsaanpassing bevoegd indien bedongen is dat de aflevering later plaats vindt dan drie maanden na de koop.

 

3. Tenzij anders overeengekomen zijn omzetbelasting, montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede de kosten van het rijklaar maken, niet in prijs inbegrepen.

 

4. Onze prijzen zijn berekend op aflevering af ons bedrijf. Indien wij op verzoek van de cliënt elders afleveren dan komen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

 

5. Op de cliënt berust in het geval van mondelinge mededelingen het risico van foutieve overdracht.

 

ARTIKEL 3: (TERMIJNEN VAN) AFLEVERING, REPARATIE EN RISICO.

 Tenzij anders overeengekomen gelden termijnen als bij benadering vastgesteld. Zij zijn nooit fataal. Wij raken pas in verzuim nadat de cliënt ons ingebreke stelt en in verband daarmee aan ons na overleg met ons te bepalen redelijke termijn stelt, en wij die termijn ongebruikt voorbij laten gaan. Wij kunnen, tenzij anders is overeengekomen tot aflevering overgaan door de cliënt mede te delen dat de zaak voor aflevering gereed staat. Vanaf dat moment is de zaak voor zijn rekening en risico. Indien de zaak niet binnen acht dagen na genoemde mededeling wordt afgehandeld hebben wij het recht om de kosten van stalling tegen de bij ons geldende tarieven in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 4: SCHADETAXATIE

Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan de cliënt de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening brengen. Deze belopen minimaal € 90,76 excl. b.t.w. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, danwel indien een andere auto van ons wordt gekocht.

 

ARTIKEL 5: PARTIJEN

Onverminderd het in de Wet bepaalde mogen wij een ieder die met weten van de cliënt voor hem een overeenkomst met ons sluit daartoe bevoegd achten. De cliënt kan dit voorkomen door ons vòòr het sluiten van de overeenkomst te melden dat de betrokken persoon onbevoegd is of ons voordien de inhoud van de volmacht volledig mede te delen.

 

ARTIKEL 6: BETALING EN ZEKERHEDEN, WANPRESTATIE EN KOSTEN.

1. Wij hebben, tenzij anders is overeengekomen, het recht om kontante betaling te verlangen ter gelegenheid van de afleve-ring van de zaak of onmiddellijk na het verlenen van een dienst. Aan de cliënt, die niet consument is, komt geen enkel geval een opschortingsrecht toe.

 

2. Indien is overeengekomen dat betaling plaatsvindt na ver-zending van een factuur, dan dient het eindbedrag van de factuur binnen 14 dagen na factuur datum te zijn ontvangen.

 

3. Wij hebben steeds het recht om vooruitbetaling te eisen tot een door ons te bepalen bedrag. Van consumenten kunnen wij, bij wijze van vooruitbetaling, maximaal de helft van de koopprijs verlangen. Steeds hebben wij het recht om voor of bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid te verlangen. Daarna mogen wij zekerheid verlangen indien wij op goede gronden aan een perfecte nakoming van de overeenkomst twijfelen.

 

4. Door zaken in onze macht te (doen) brengen wordt daarop een pandrecht gevestigd voor al hetgeen cliënt aan ons verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.

 

5. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt de cliënt, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd na rato van de wettelijke rente vermeerderd met 3% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van onze vestiging waarmee de overeenkomst is gesloten. Wij hebben voorts in het geval van wanbetaling door de cliënten, in het algemeen, indien de cliënt wanpresteert en die wanprestatie zulks rechtvaardigt, het recht om de betreffende overeenkomst en de andere tussen ons en de cliënt bestaande en nog af te wikkelen overeenkomsten te ontbinden en/of verdere leveranties en diensten slechts onder vooruitbetaling/ of onder rembours uit te voeren. Tevens kunnen wij in die situatie van de cliënt al het geen hij ons verschuldigd is in één keer opeisen en/of onze verplichtingen uit hoofde van de in dit lid bedoelde overeenkomsten opschorten tot dat betaling van onze vorderingen heeft plaats gevonden. Deze bevoegdheden hebben wij ook indien de cliënt (voorlopige) surséance van be-taling aanvraagt of zijn faillissement aanvraagt/ wordt aangevraagd. Jegens consumenten mogen wij onze rechten opschorting slechts uitoefenen voorzover de wet ons daartoe de bevoegdheid geeft.

 

6. De cliënt is aan ons verschuldigd alle kosten die wij in en buiten rechte moeten maken in geval hij een op hem rustende verplichting niet nakomt. Onder deze kosten zijn die van een faillissementsaanvrage begrepen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is, in welk geval deze kosten worden berekend op basis van het tarief per tijdseenheid dat eveneens door de genoemde Orde wordt geadviseerd, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden te betalen kosten. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal een bedrag van € 226,89.

 

7. Indien wij overgaan tot ontbinding van de overeenkomst hebben wij aanspraak op schadevergoeding die 15% beloopt van de door de cliënt verschuldigde prestatie. Wij hebben het recht om een hogere schadevergoeding in rekening te brengen op voorwaarde dat wij bewijzen dat wij die hogere schade hebben geleden.

 

8. Indien wij in het kader van de ons toekomende zekeheids-rechten kosten moet maken, dan komen zij voor rekening van de cliënt. Voor de kosten van stalling wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 3.

 

ARTIKEL 7: RUILAGGREGATEN  

Onder ‘aggregaat’ wordt verstaan een samenstel van draaiende onderdelen. Bij de verkoop van een ruilaggregaat wordt er vanuit gegaan dat een oud aggregaat wordt ingeleverd van hetzelfde merk en type, dat niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet is, en waarvan de vitale onderdelen op een normale wijze zijn te reviseren. Wordt een aggregaat ingeleverd dat aan deze hoedanigheden niet voldoet, dan zullen wij de kosten die daaruit voortvloeien tegen de normaal bij ons geldende tarieven aan de cliënt in rekening brengen.

 

ARTIKEL 8: INRUIL EN VERVANGEN ONDERDELEN.

1. Bij verkoop van een zaak tegen inruil van een andere berust het risico van de inruilzaak tot aan de aflevering aan ons in ieder opzicht bij de cliënt. Totdat tijdstip blijft hij eigenaar en komen alle kosten inverband met die zaak voor zijn rekening. Indien de cliënt de zaak die hij inruilt niet in dezelfde staat aan ons aflevert als die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, dan wel dit inruilen later gebeurd dan is overeengekomen, dan hebben wij het recht om ofwel de overeengekomen inruilwaarde aan te passen of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met het in rekening brengen van schadevergoeding, over te gaan.

 

2. Vervangen onderdelen worden, tenzij anders overeengekomen, ons eigendom. Wij zijn daarvoor geen vergoeding verschuldigd.

 

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle aan de cliënt afgeleverde en af te leveren zaken totdat de prijs van al die zaken volledig is voldaan. Indien wij in het kader van de betreffende overeenkomst ten behoeve van de cliënt door hem te vergoeden werkzaamheden verrichten/ zullen verrichten, dan blijft de voorbehouden eigendom in stand totdat de cliënt ook de daarop betrekking hebbende vorderingen geheel heeft voldaan. Tevens blijft de voorbehouden eigendom in stand voor vorderingen die wij op de cliënt mochten verkrijgen wegens enig tekortschieten door hem in de nakoming van de in dit artikel bedoelde verplichtingen. De cliënt mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak niet vervreemden noch deze op enigerlei wijze laten strekken tot zekerheid van de betaling van andere vorderingen dan die van ons. Indien wij na wanprestatie door de cliënt en ingebrekestelling de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak terugnemen, dan zullen wij de marktwaarde daarvan aan hem verantwoorden.

 

2. De cliënt is verplicht om iedere gebeurtenis die ons als eigenaar van de zaak schaadt of kan schaden, omgaand schriftelijk bij ons te melden. De cliënt is voorts verplicht om de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA- en casco-risico te verzekeren en verzekerd te houden. Hij verleent ons hierbij een onherroepelijke volmacht om vorderingen op de verzekeraar namens hem in ontvangst te nemen. Hij dient op eerste verzoek aan ons mede te delen welke verzekeringen bij welke maatschappijen onder welke bedingen zijn gesloten. Indien de cliënt aan zo’n verzoek geen gevolg geeft dan hebben wij het recht om er van uit te gaan, tenzij wij anders weten, dat de cliënt de hiervoor bedoelde verzekeringen niet heeft gesloten en mogen wij deze op zijn kosten afsluiten.

 

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij -dit te onzer keuze- de overeenkomst kunnen ontbinden of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn om enige schadevergoeding aan de cliënt of derde te betalen. Indien de opschorting langer duurt dan zes weken dan heeft de cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden. Als overmacht worden beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen als gevolg waarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor ons zodanig bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze van ons niet kan worden verlangd. Daaronder zijn begrepen (burger)oorlog en oproer -ook buiten Nederland- gehele of gedeeltelijke mobilisatie, epidemieen, brand en andere storingen in ons bedrijf, wanprestaties door leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer en natuurgeweld, diefstal of verduistering uit onze magazijnen of werkplaatsen van ondermeer de in reparatie of in stalling gegeven zaak alsmede, en, in het algemeen, al datgene dat buiten onze controle of zeggenschap valt.

 

ARTIKEL 11. KEURING, RECLAMES EN GERETOURNEERDE ZAKEN

1. De cliënt is verplicht om de door ons geleverde prestatie, welke dan ook, terstond na ontvangst daarvan op haar deugdelijkheid te keuren. Reclames in verband met de door ons afgeleverde zaken en door ons verrichte diensten dienen in ieder geval binnen acht dagen bij ons te worden aangemeld op straffe van het verval van alle aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van de aflevering c.q. op het moment dat de dienst is verricht en ter beschikking van de cliënt is gesteld.

 

2. Wij verlangen van de cliënt dat hij de af te leveren zaak voor of uiterlijk op het moment van aflevering keurt op uiterlijk waarneembare gebreken als krassen , deuken e.d. en dat hij na ontdekking van zo’n gebrek, terstond bij ons reclameert. Indien hij dat niet doet dan geldt de zaak wat dit betreft als door hem aanvaard.

 

3. Wij nemen eenmaal verkochte zaken slechts terug indien wij ons daarmee schriftelijk akkoord verklaren. Indien dat het geval is dan dient de terug te nemen zaak deugdelijk te worden verpakt en, in geval van verzending, franco te worden verzonden.

 

ARTIKEL 12: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien de cliënt ons wil aanspreken wegens een tekortkoming die voor onze rekening komt, dan kan dat slechts onder de voorwaarde dat hij de in het vorige artikel neergelegde voorschrift is nagekomen.

 

2. Op afgeleverde zaken wordt door ons een garantie verleend als gemeld op en onder de voorwaarden van de aan de cliënt ter hand gestelde garantieformulieren. Indien geen garantieformulieren aan de cliënt ter hand zijn gesteld dan geldt ten aanzien van zaken of werkzaamheden die wij van derden betrekken slechts de garantie die wij van de desbetreffende derde hebben verkregen.

 

3. Bij eventuele reparaties, opdrachten binnen de garantieter-mijn zijn uitsluitend die reparaties gratis die daadwerkelijk volgens verkoop voorwaarden voor garantie in aanmerking komen alle andere opgedragen reparaties zijn voor rekening van de opdrachtgever en desgewenst voor aflevering te voldoen.

 

4. De hiervoor bedoelde garantie houdt in dat wij de geconstateerde tekortkoming binnen bekwame tijd en voor eigen reke-ning zullen verhelpen. Tot meer zijn wij niet gehouden. De cliënt is verplicht om de betreffende automobiel op zijn kosten bij ons bedrijf aan te bieden.

 

5. Iedere aansprakelijkheid en iedere garantie vervalt indien een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming terzaken enige dienst heeft verricht. Verder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien de door ons afgeleverde zaak of de zaak waaraan wij een dienst hebben verricht, niet werd gebruikt met inachtneming van de van overheidswege voorgeschreven en de volgens verkeersopvattingen geldende normen, en tevens, indien de eventueel door ons aangeleverde gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en dit invloed kan hebben gehad op het ontstaan van de schade.

 

6. Op de cliënt rust de bewijslast dat aan de afgeleverde zaak en/of de geleverde dienst reeds op het moment van afleve-ring de eigenschap ontbrak terzake waarvan wij worden aangesproken.

 

7. Indien wij met inachtneming van het in dit artikel gestelde in rechte aansprakelijk worden gehouden tot betaling van vermogensschade, dan wordt die schade beperkt tot de hoogte van de door de cliënt met ons overeengekomen prijs. Indien het gaat om letselschade en, in het algemeen, om schade die niet uit vermogensschade bestaat, dan wordt die schade hierbij beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.

 

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN BESLECHTING

1. Op alle met ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, waar nodig, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten.

 

2. Alle geschillen die tussen ons en de cliënt ontstaan worden beslecht door de Rechter die binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Hertogenbosch, zitting houdt. Dit geld niet indien wettelijke bepalingen met betrekking tot de bevoegdheid van de Kantonrechter hieraan in de weg staan. Een cliënt die consument is, is bevoegd binnen één maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegd Rechter.

 

ARTIKEL 14: PRIVACY BEDING

De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier, worden opgenomen in de persoonsregistratie die wij van onze cliënten hebben. Aan de hand van deze registratie kunnen wij cliënt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en onze garantie verplichtingen jegens hem nakomen.